Scooter Sözleşmesi

EVOFONE ONARIM HİZMET (SCOOTER-AKILLI ROBOT SÜPÜRGE-DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. A. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti’ne yasal yollardan ve gümrük mevzuatına halde ithal edilmiş olan, işbu ithalat sonucu gerçek ve/veya tüzel kişilere ait, fiziki ve/veya online perakende satış noktalarından satışı yapılan,yeni (sıfır-kullanılmamış) Scooter,Akıllı Robot Süpürge ve Dikey Şarjlı Süpürge ürünlerine dair teknik ya da onarım hizmet üyeliklerinin tesis edilmesi düzenlenmektedir.

Üyelik çerçevesinde EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nce tesis edilecek teknik ya da onarım hizmeti, ilgili Scooter, Akıllı Robot Süpürge ve Dikey Şarjlı Süpürge’ye dair satış faturasına göre ilişkilendirilecek olup, ürünün IMEI – Seri Numarası satış faturasında belirtilecek ve sadece söz konusu kayıt numaraları belirtilen ürüne dair işbu Sözleşme koşullarında hizmet verilecektir.

İşbu hizmetler Sözleşme tarihinden itibaren;

  • Sözleşmenin özgülendiği ve kapsam içinde yer alan ürün bir hasara uğramış ise,

Sözleşme imza tarihinde taraflarca açıkça belirlenen üyelik bedeli karşılığında, kapsam içinde yer alan üründe meydana gelen hasarı tamir etmeyi , kapsam dışında kalan hasarı, onarım faturası toplamından ve üzerinden (%10) indirimli olarak ifa etmeyi taahhüt eder.

B. SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme süresi, Evofone Onarım Hizmeti Üyeliği’nin başladığı tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır olup, süre sonunda kati surette sona erer. Taraflar  Sözleşmenin ilk yılında kapsam içinde olan hasarları kapsar.

C. HASAR GÖRMÜŞ CİHAZLA İLGİLİ TARAFLARIN HAK, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

EVOFONE AÇISINDAN;

  • TAMİR BORCU

-Sözleşme kapsamında onarım hizmeti , Evofone adına yetkili servis tarafından sağlanır ve kapsam içinde ki hasarın maliyeti yüklenici tarafından karşılanır.

-Tamir ve/veya onarım; Her ne sebep ile olursa olsun, hasara uğramış (dış etki ile zarar görmüş) ürünün , onarılarak üretici tarafından belirlenmiş standart çalışma fonksiyonlarına döndürülmesini ifade eder.

-Hasar görme nedeni (Üçüncü kişilerin kastı, doğal afetler , kötü niyetli hareketler vs) Evofone’un taahhüdünü kapsamaz.

-Ürünün üreticisi tarafından belirlenmiş standart işlevini esaslı olarak etkileyen (Göçük, kırılma ,vs) hasarlara ve batarya arızlarına (şarj, performans sorunu, vs ) işbu Sözleşme kapsamında hizmet verilmez, tamir ve/veya onarım tesis edilmez. Böyle hasarların mevcudiyetinin varlığı halinde Müşteri ile derhal irtibata geçilir ve ürün iade edilir.

-Evofone, Scooter Onarım Hizmet Üyelik sisteminde, Klasik Üyelik’te kapsam dahilinde olan hasarların ilk Sözleşme yılı içerisinde 2 (iki) defa onarımını yapar. Premium Üyelik’te kapsam dahilinde olan hasarların ilk Sözleşme yılı içerisinde 3 (üç) defa onarımını yapar.

-Scooter Onarımı Klasik Üyelik Kapsamı; Lastik patlaması , çamurluk hasarı , ayaklık hasarı , elcik yırtılması, fren teli hasarı , elektronik gösterge hasarı ve zil hasarı.

-Scooter Onarımı Premium Üyelik Kapsamı; Lastik patlaması , çamurluk hasarı , ayaklık hasarı, elcik yırtılması, fren teli hasarı, elektronik gösterge hasarı, fren maneti kırılması, ekran kırılması , gidon hasarı ve zil hasarı.

-Evofone, Akıllı Robor Süpürge ve Dikey Şarjlı Süpürge Onarım Üyelik sisteminde, Klasik Üyelik’te kapsam dahilinde olan hasarların ilk Sözleşme yılı içerisinde 1 (bir) defa onarımını yapar.

-Akıllı Süpürge Onarım Üyeliği; Sıvı teması , tekerlek hasarı , dış kasa hasarı ve motor hasarı.

-El Süpürgesi Onarım Üyeliği; Toz haznesi hasarı , tutacak hasarı ,uzatma aparatları hasarı.

  • TAMİR SÜRESİ

Evofone , ürünün fiziki olarak teslim almasından itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içinde tamirin tamamlanmasını sağlar. Yetkili serviste geçen süre Evofone’un sorumluluk süresini etkilemez. Tamire başlanılmasının Müşterinin bildirimine bağlı olduğu durumlarda bu süre bildirimden itibaren hüküm ifade eder.

  • MALZEME SAĞLAMA BORCU

Onarım için gereken malzemeyi sağlama borcu yetkili servise aittir. Yetkili servis tarafından sağlanacak malzemenin orijinal ve ayıpsız olacağı varsayılır.

  • ÖZEL İNDİRİM

Üyelik satın almış Müşteri, almış olduğu üyelik süresi içinde (bir yıl) kapsam dışında kalan hasarları için Evofone’a ait ve/veya Evofone tarafından yetkilendirilmiş bir teknik serviste hizmet iktisap etmesi halinde, tamiri ve/veya onarımı gerçekleştirilen hasar ile ilgili düzenlenecek toplam fatura bedeli üzerinden (%10) indirim alma hakkına sahip olacaktır.

  • BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ürünün kapsam dahilinde hasarı ve kapsam dışında kalan hasarının birlikte olduğu durumlarda, Evofone kapsam dahilindeki hasarı onarır ve diğer kapsam dışı hasarın mevcudiyeti açısından  Müşteriyi bilgilendirir ve kapsam dışı doğan hasarın bedelini Müşteriden talep edebilir. Müşterinin kabulü ve ödemeyi yapmasından sonra ilgili tamir ve/veya onarım başlar.

MÜŞTERİ AÇISINDAN;

  • HAKLARIN KULLANILMASI

Müşterinin, satın almış olduğu ürün dolayısıyla işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanabilmesi için, ürüne yetkisiz bir başkası tarafından müdahalede bulunulmamış olması kaydıyla, Sözleşme süresi içinde tamir talebi şartına bağlıdır. Hasar durumunda müşteri Yükleniciyi derhal haberdar eder ve işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek adına en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde ürünün ilgili yetkili servise ulaştırmak zorundadır.

  • ÜRÜNÜ GÖZDEN GEÇİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Müşteri , tamir ve/veya onarım sonrasında iade tesliminden sonra ürünü derhal gözden geçirmek ve kapsam dahilinde onarım gören kısım ile ilgili ayıpları var ise 72 (yetmiş iki) saat içinde Evofone’a bilgilendirmek zorundadır. Aksi taktirde ürün iade teslim edildiği şekliyle kabul edilmiş sayılır.

   D. ÜRÜNÜN KARGOYA VERİLMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HASARLAR

Ürün Müşteriye gönderilmek üzere veya Müşteri ürünü onarım için kargoya verdiği sırada ortaya çıkacak hasarlar Evofone’un sorumluluğunda değildir.

   E. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

Müşterinin , Evofone’a bildirdiği son adres tebligat adresidir. Müşteriye karşı yapılacak bildirimlerde esas olan Müşterinin bildirdiği GSM numarası ile iletişim olup , Müşteri tarafından Evofone’a bildirilen alternatif telefon numarası da kullanılabilir.

Müşteri tarafından Evofone’a yapılacak olan tüm bildirimler 444 21 18 numara üzerinden gerçekleştirilir. Müşteri ile yapılan tüm yazılı ve sözlü iletişim kayıt altına alınır ve delil niteliği taşır.

   F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, birbirlerine aktardığı bilgilerden gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin, tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte, gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu, bu bilgilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak ve bu sözleşmedeki şartlarla işleneceğini kabul eder.  Taraflar birbirlerine aktardığı kişisel verileri, tarafların ticari ilişkiye konu hizmet kapsamında, Sözleşme/Ajans Hizmetleri Sözleşmesi ve/veya Sözleşme ve ilgili hizmetin amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işleyeceğini, diğer Tarafın yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme’ün ifası gereği yurt içinde veya dışında çalıştığı hizmet sağlayıcıları haricinde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki hiçbir üçüncü kişi ile hiçbir form ve formatta paylaşmayacağını, anonimleştirme ya da kişisel bilgileri gölgeleme de dahil olmak üzere veriler üzerinde kendisinden beklenilen işi gerçekleştirmek dışında hiçbir işlem yapmayacağını, kendisine temin edilen verileri ilgili hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, hizmetin tamamlanması ardından saklamak için bir kanuni zorunluluk bulunmayan hallerde kendisinde hiçbir kopyası kalmamak üzere ilgili Tarafın yasal sorumluluklar açısından gerekli ve makul talepleri doğrultusunda geri teslim edeceğini ya da dijital ve matbu kopyalarda dahil olmak üzere sileceğini, imha edeceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini mevzuatta  öngörüldüğü surette önlemek ve mevzuatta  öngörüldüğü surette kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğunu, bu doğrultuda yine mevzuatta öngörüldüğü surette uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, aksi davranışları halinde diğer Tarafın, veri sahibi gerçek kişilerin uğradığı doğrudan ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile kanıtlanan zararını derhal tazmin edeceğini, bilgilerin kusuru sebebi ile ifşası nedeniyle diğer Tarafın zararının büyümemesi için gerekli makul olan tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme süresince veya sonrasında, Kanun ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar uyarınca taraflardan herhangi birine kişisel verilere ilişkin olarak yükümlülük getirilen hallerde ilgili Taraf, gecikmeksizin söz konusu yükümlülükleri yerine getirecek, gerektiği hallerde hizmet aldığı üçüncü tarafların da ilgili talepleri yerine getirmesi için azami gayreti sarf edecektir.

   G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Müşteri , satın almış olduğu ürünle bağlı işbu Sözleşme’nin başladığı günü takiben 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayabilir.

Ürüne dair yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bir müdahalede bulunulduğunun yada ürünün seri numarasının değiştirilmiş , silinmiş veya bunlara teşebbüs edildiğinin Evofone tarafından edilmiş tespit edilmesi halinde nedeniyle Sözleşme geçersiz olarak addedilir.

   H. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri okudum , anladım ve kabul ediyorum.

Adı/Soyadı:

Telefon:

Email:

Tarih:

İmza:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.